Doortochten 2015


vrijdag, 13 maart, 2015
Doortochten 2015

Een nieuw uitzicht voor onze dorpscentra: mooie, veilig en leefbare handelskernen met voorrang voor de inwoners, voetgangers en

De Aarschotsesteenweg (N19) en de Stationsstraat / Provinciebaan (N229) zijn aan vernieuwing toe. Deze doortochten vormen de belangrijkste verkeersassen in de dorpscentra van Wezemaal en Rotselaar. Voor CD&V Rotselaar staan mooie, leefbare en veilige dorpskernen centraal met speciale aandacht voor voetgangers en fietsers.

Burgemeester Dirk Claes: “Dit project bepaalt de toekomst van onze dorpscentra voor de komende decennia. Daarom bekijken we dit plan met een brede, open visie en de blik gericht op de toekomst. De herinrichting van onze dorpscentra heeft een grote impact op de gemeente. Daarom wordt er een concrete, vernieuwende visie ontwikkeld op ruimtelijke ordening en wonen. Bovendien bekomt Rotselaar een subsidie van 70.000 euro van de Vlaamse Regering om onze handelskernen te versterken”.

De verkeersstromen worden in kaart gebracht en geanalyseerd. Daarbij worden belangrijke beslissingen genomen over omliggend en doorgaand verkeer. Welke verkeersassen willen we versterken en welke straten en pleinen worden autoluw ingericht met voorrang voor de inwoners te voet en met de fiets. De bouwheer van deze projecten is het Vlaams Gewest. De gemeente Rotselaar beslist mee over de invulling van de nieuwe doortochten.

Schepen van Informatie en participatie Jelle Wouters: “Het is belangrijk dat alle inwoners nauw betrokken worden bij dit project. Het bepaalt het uitzicht en de leefbaarheid van ons dorpskernen voor de komende generaties. Daarom wordt er een uniek, uitgebreid participatietraject opgezet met alle inwoners, scholen en adviesraden”.

In maart 2014 werd een succesvolle eerste infoavond georganiseerd met bijna 600 aanwezige inwoners. De tientallen opmerkingen en suggesties van inwoners zijn gebundeld en deze conclusies zijn publiek ter beschikking gesteld. Via de inbreng van de inwoners, scholen en de adviezen van de Verkeersraad, GeCoRo, Unizo en de Commissie van de Gemeenteraad heeft het College van Burgemeester en Schepenen haar advies uitgebracht.

In dit advies worden belangrijke keuzes gemaakt over de trajecten en de inrichting van de doortochten en dorpscentra. Dit advies wordt gedragen door de GBC (Gemeentelijke Begeleidingscommissie) en de RMC (Regionale Begeleidingscommissie) waarin de officiële partners van het project vertegenwoordigd zijn.

Daarnaast zijn er klankbordgroepen in het leven geroepen, samengesteld uit geïnteresseerde inwoners. Los van eigen belang hebben ze de opdracht om mee te denken over de invulling van de nieuwe doortochten. Ze delen hun ideeën, suggesties en meningen mee aan het bestuur. De klankbordgroepen geven aan wat er leeft onder de inwoners.

 

Carine Goris, schepen van Openbare Werken, geeft meer informatie over het verdere traject: “Momenteel ontwerpt het aangestelde studiebureau de projectnota of gedetailleerd voorontwerp. Intussen wordt er niet stilgezeten: opmetingen op het terrein, leefbaarheids- onderzoek van de trajecten, overleg over de kernen, economische studie over de handelskernversterking, … Buiten het tracé van deze doortochten om, willen we tevens nadenken over de mobiliteit en aantakkende verkeersstromen”.

Net zoals de startnota, zal ook deze projectnota uiteraard ter advies aan alle inspraakorganen worden voorgelegd: Verkeersraad, GeCoRo en de Gemeenteraad. De klankbordgroepen zullen in dit proces permanent worden betrokken om plannen te analyseren en voorstellen verder uit te werken.

Samen met het Vlaams Gewest, dat het project financiert, zal het gemeentebestuur van de zomerperiode gebruik maken om deze adviezen en opmerkingen te verwerken. Zo kan de gemeente Rotselaar in de herfst van 2015 met een duidelijke visie naar de Gemeentelijke Begeleidings-commissie.

Nadien volgt het advies van de kwaliteitsadviseur in de Regionale Begeleidingscommissie (RMC) wat vervolgens leidt tot het definitief ontwerp van de nieuwe doortochten en de herinrichting van onze dorpscentra in Rotselaar en Wezemaal.

CD&V Rotselaar vindt het belangrijk dat alle geïnteresseerde inwoners het project zelf mee van op de eerste rij kunnen opvolgen. De adviezen, verslagen en documenten worden daarom voor alle inwoners beschikbaar gemaakt via www.rotselaar.be/doortochten