Open Brief aan de inwoners van Rotselaar: domein Ter Heide - Sportief Rotselaar


woensdag, 19 november, 2008

Beste inwoner,
 
Het Gemeentebestuur wenst u met dit schrijven correct te informeren over het project ‘domein Ter Heide’ en de plannen omtrent voetbalclub Sportief Rotselaar.
 
De gemeente Rotselaar heeft sinds 1996 verschillende gronden, gelegen aan het recreatiedomein Ter Heide, aangekocht – zoals bijvoorbeeld de gronden voor de zaal Meander en de omliggende parkings. De zwemzone is eigendom in erfpacht, de investeringen gebeurden er door de gemeente.
 
Ondertussen heeft de gemeente ook bijkomende gronden, in het gewestplan aangeduid voor recreatieve doeleinden, tussen de Terheidelaan en toren Ter Heide weten te verwerven.
 
 
Aankopen:
 
1.    2004    Eraly             1,7 hectare
2.    2007    Lambrechts    2,6 hectare
 
Samen ± 4,3 hectare
 
3.    2008    Lambrechts – Coremans    45 are
 
= in totaal ± 4,8 hectare recreatiegrond (± € 400.000)
 
 
We wensen deze recreatiezone in de toekomst verder uit te bouwen ten voordele van de hele bevolking van Rotselaar. Momenteel wordt onderzocht of de privésector mee wenst in te investeren in de ontwikkeling van dit recreatiedomein.
 
De gemeente heeft hiervoor een offerte uitgeschreven met een minimum eisenpakket. Op 07/11/2008 zijn er hierop twee kandidaturen binnen gekomen. Dit project zal na een grondige studie worden verder gezet.
 
Het staat vast dat het Gemeentebestuur erover zal waken dat onze inwoners hier zullen kunnen genieten van speciale voordelen, zoals nu bijvoorbeeld aan ‘de plas’ reeds het geval is.
 
Belangrijk is dat beide zones (aan de plas en aan toren Ter Heide) verder zullen worden uitgebouwd met behoud van de groene long rond de Winge. 
 
 
De gemeente wenst het volgende minimumpakket te realiseren:
 
- Polyvalente zaal 
Deze zaal moet ruimte bieden voor allerlei activiteiten van onze verenigingen. Zeker de jeugdverenigingen moeten de kans krijgen om hun fuiven in een goed uitgeruste en geluidsdichte zaal te kunnen organiseren. Zo bieden we onze jeugd de mogelijkheid om in eigen gemeente te fuiven.               
De exacte locatie van de polyvalente zaal is nog niet bepaald. 
 
- Terrein voor buitensporten 
De gemeente wil een volwaardig terrein uitbouwen waar er ruimte zal zijn voor diverse buitensporten: basketbal, street-soccer, skating, ... 
 
- Seniorenrecreatie met onder meer speciaal aangelegde petanque-banen
 
- Een noodzakelijke infrastructuur op maat van de speelpleinwerking verzekert de toekomst van deze succesvolle jeugdopvang tijdens de vakanties. 
 


Speciaal voor de voetbalsport in onze gemeente, wenst het Gemeentebestuur in de zone aan toren Ter Heide ook bijkomende investeringen te doen:

- de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld dat zeer intensief zal kunnen worden bespeeld;
- nieuwe kleedkamers;
- een nieuwe kantine
 
Bovendien weten we dat, na de aankoop van bijkomende gronden op de Gemeenteraad van 17/11/2008, de aanleg van een tweede voetbalterrein mogelijk wordt.
 
Deze investeringen gebeuren onder meer omdat de huidige accommodatie niet meer voldoet aan de bestaande normen en dringend aan vervanging toe is. Daarnaast wenst de gemeente hier ook te investeren in de uitbouw van een kwaliteitsvolle jeugdvoetbalwerking voor gans Rotselaar.
 
In dat kader wenst de gemeente aan Toren Ter Heide nog bijkomende gronden aan te kopen. Er zijn momenteel contacten met een vijftal eigenaars om de nog resterende recreatiegrond bijkomend te verwerven.
 
Voor de gronden gelegen aan de Torenstraat (4 hectare 60) zal eveneens alles op alles worden gezet om deze te verwerven, eventueel zelfs met door middel van onteigening. Zeer spijtig is het feit dat onze gemeente reeds de concrete kans had om - al veel vroeger en voor veel minder geld - eigenaar van deze gronden te worden, maar hier in werd verhinderd door toedoen van enkele huidige oppositiepartijen.
 
Wat de toekomst van Sportief Rotselaar betreft wil de gemeente duidelijk stellen dat:
 
1.   de gemeente, met de aankoop van de terreinen in 2004, heeft verzekerd dat Sportief Rotselaar ondertussen al bijna 5 jaar gerust haar activiteiten heeft kunnen verder zetten.
 
2.   de gemeente een brief in haar bezit heeft waarin ‘Sportief Rotselaar’ ons uitdrukkelijk vraagt om te kunnen fusioneren.                                               
 
Het Gemeentebestuur is een principiële voorstander van een fusie en heeft elke poging daartoe steeds ondersteund. Ze heeft de onderhandelingen nog willen heractiveren (17/10/2007 op het gemeentehuis), maar deze zijn door de clubs nadien weer afgewezen.
 
Het is duidelijk dat de overgrote meerderheid van de bevolking in  groot-Rotselaar achter het voorstel van een voetbalfusie staat en dit in het belang acht van alle betrokken partijen.
 
Het Gemeentebestuur is bereid om alle mogelijke samenwerkings-initiatieven tussen de voetbalclubs te stimuleren. Ze stelt echter wel dat dit maar mogelijk is wanneer de clubs zelf akkoord gaan. Daarom is het aangewezen dat de clubs eerst, in een constructieve geest, samen een akkoord zouden kunnen bereiken. Daarna zal de gemeente deze samenwerking zonder enige twijfel ondersteunen en helpen bij de realisatie ervan.
 
3.   Wanneer de clubs ieder hun eigen weg willen blijven verder zetten, dit moet kunnen. De gemeente zal ook dan zijn verantwoordelijkheid opnemen en de clubs blijven steunen. Deze steun zal zich dan toespitsen op de organisatie en de uitbouw van een degelijke jeugdwerking. 
 
Als de drie clubs de eerste ploegen allemaal afzonderlijk in competitie wensen te houden, zijn wij van oordeel dat de clubs zelf hiervoor de financiële verantwoordelijkheid moeten opnemen. Een positief signaal is alvast dat de clubs de tering naar de nering zetten en er de laatste jaren steeds meer eigen jeugdspelers doorgroeien naar de eerste ploeg. Sportief Rotselaar geeft hier zeker het goede voorbeeld.
 
4.   de gemeente wil investeren in een betere en kwaliteitsvolle jeugdwerking. Dit onder meer door alle jeugdspelers van groot-Rotselaar degelijke trainingsmogelijkheden aan te bieden en een jeugdsport-coördinator ter beschikking te stellen van de voetbalclubs en de opleiding van jeugdtrainers te ondersteunen.
 
5.   de voetballers van Rotselaar, na aanleg van het vernieuwde recreatiedomein, nog steeds zullen kunnen spelen aan toren Ter Heide. Nu reeds staat vast dat er een splinternieuw kunstgrasveld en een bijkomend terrein zullen komen met daarbij nieuwe kleedkamers en een nieuwe kantine. Door het verwerven van bijkomende gronden, waar het Gemeentebestuur momenteel nog volop verder mee bezig is, zal er ook een tweede voetbalterrein worden aangelegd.
 
6.   tijdens de voorziene werken wil de gemeente Sportief Rotselaar helpen om deze periode te overbruggen. Ook hier heeft het Gemeentebestuur al de nodige initiatieven genomen in samenwerking met het clubbestuur.
 
a)    Samenwerking O.H.L.
b)    Montfortanen (vrijdag 21/11/2008 is er een afspraak ter plaatst met Sportief Rotselaar en de gemeente) 
 

De gemeente vraagt aan Sportief Rotselaar:
 
1.    een constructieve houding en het verlenen van correcte informatie aan zijn leden.
2.    het verwerven van gronden door het Gemeentebestuur te laten gebeuren.
3.    een open houding aan te nemen waarbij een mogelijke fusie tot de mogelijkheden behoort.
4.    verder te onderhandelen met gemandateerde sprekers die door het bestuur en de club officieel zijn aangeduid. Zij hebben dan de mogelijkheid om zich bij onderhandelingen te engageren in naam van de club.
5.    samen met het Gemeentebestuur actief op zoek te gaan naar goede alternatieven.
 
 
Dirk Claes – burgemeester