Ruimtelijke Ordening: Rotselaar investeert in Ruimtelijke Uitvoeringsplannen


donderdag, 15 mei, 2008
Ruimtelijke Ordening: Rotselaar investeert in Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Sinds 1 mei 2000 is het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening  (DRO) van kracht.

In dit decreet is opgenomen dat de ruimtelijke ordening duurzaam moet zijn, waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden.

Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten, zoals wonen, werken, recreëren, natuur,..., gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op die manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit (art. 4 DRO).

De zorg voor een duurzame ruimtelijke ordening is een gezamenlijke opdracht van drie overheidsniveaus: het gewest, de provincies en de gemeenten.

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd in 1997 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.
Op 11 mei 2004 stelde de Provincieraad het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant definitief vast (7 oktober 2004: goedkeuring door de Vlaamse Regering).

Het ruimtelijk structuurplan van Rotselaar werd goedgekeurd door de Bestendige deputatie op 3 maart 2005.  Het plan zegt echter niets op het niveau van de individuele percelen, maar vormt de basis voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en verordeningen die wél uitspraak doen over specifieke percelen.

Op 12 oktober 2007 was het eerste RUP voor Rotselaar een feit.

Zo werd in het verleden onder meer voor de site Rock Werchter een RUP opgesteld om een evenwicht te zoeken tussen de organisatie van toeristisch-recreatieve evenementen op de site en de aanwezige belangrijke open ruimte waarden (natuur, landbouw, bos en landschap).
Aan de RUP’s zonevreemde woningen, zonevreemde recreatieterreinen en Wezemaal-Oost wordt momenteel volop gewerkt.

Deze drie ontwerpen werden door de gemeenteraad van 17 december 2007 voorlopig vastgesteld. Van 14 januari 2008 tot en met 13 maart 2008 vonden openbare onderzoeken plaats. In dat kader werd in elke deelgemeente een infovergadering gehouden rond het RUP zonevreemde woningen en werden de eigenaars van de waardevolle panden afzonderlijk uitgenodigd voor een vergadering.

Voor de RUP’s zonevreemde recreatieterreinen en Wezemaal-Oost werd vergaderd met de betrokken clubs of verenigingen en de eigenaars. Het was de bedoeling iedereen voldoende informatie te bezorgen waarna eventueel bezwaren konden worden ingediend.

Uiteindelijk werden voor het RUP zonevreemde woningen éénentwintig bezwaren ingediend, voor het RUP zonevreemde recreatieterreinen negen bezwaren en voor het RUP Wezemaal-Oost geen enkel bezwaar.

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt binnen 90 dagen na het einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad.

De gemeenteraad stelt binnen de 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek de RUP’s definitief vast, waarna de plannen worden overgemaakt aan de Bestendige Deputatie en aan het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed. De Deputatie verstuurt haar beslissing binnen de 60 dagen na ontvangst naar het schepencollege.

Deze RUP’s zullen eind 2008 een feit zijn. Het is een belangrijke stap in de verdere ontvoogding van onze gemeente op het vlak van Ruimtelijke Ordening.