Samenwerking politiezones: meer veiligheid en betere dienstverlening


zaterdag, 17 september, 2016
Samenwerking politiezones: meer veiligheid en betere dienstverlening

Burgemeester Dirk Claes pleit voor een nieuwe politiezone: dit zal zorgen voor een sterker veiligheidsbeleid en een betere dienstverlening voor onze inwoners.

Burgemeester Claes vindt het een onwaarschijnlijk gemiste kans als de politiezones BRT (Begijnendijk - Rotselaar - Tremelo) en BHK (Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen) niet zouden samengaan. De berichten die hierover gisteren in de media verschenen hebben velen dan ook verrast.

Beide zones liggen geografisch kort bij elkaar en hebben een gelijkaardig profiel.

Dirk Claes: “Ik heb altijd gesteld dat een structurele samenwerking tussen onze beide politiezones onafwendbaar is. De gemeenten die nu zelf niet concreet werk maken van een fusie in hun kleine politiezone, zullen binnenkort wellicht als eerste door het bovenlokale niveau worden gedwongen om als gemeente te fuseren. En dat moeten we zeker proberen te vermijden.”

De twee politiezones zouden elk afzonderlijk een nieuwe centraal commissariaat gaan bouwen. Daarop stelde de politiezone BRT voor om met beide politiezones samen een nieuwbouw te realiseren voor een centraal commissariaat. De locatie in de Kruisstraat te Tremelo ligt erg centraal voor de zes gemeenten. Zo gaan we zuinig om met belastingsgeld en wordt vermeden dat gelijktijdig twee grote administratieve hoofdlocaties op een boogscheut van elkaar worden gebouwd.

Het is onbegrijpelijk dat de politiezone BHK nu blijkbaar niet op dit voorstel zou ingaan”, aldus burgemeester Claes. “We gaan toch geen dubbel werk doen én betalen? Voor zulke belangrijke beslissingen, die een grote impact hebben op de begroting van elke gemeente, is een visie op lange termijn meer van tel dan nu te vallen over personen of praktische zaken”.

De inwoners van onze gemeenten hebben nood aan méér politie op straat. Dit moet het resultaat zijn van een hechte samenwerking tussen de beide politiezones. Zo moet er maar één hoofdzetel te worden gebouwd met relatief gezien minder ondersteunende administratieve diensten (dienst personeel, financiën, secretariaat, …). Daarnaast kunnen de dure aankopen van gespecialiseerd materiaal dan ook worden gebundeld.

Met de vrijgekomen middelen krijgen we meer blauw op straat. De wijkkantoren in de woonbuurten leveren prachtig werk en zetten in op een politie dichtbij onze inwoners. De politiezone BRT investeert daarom in nieuwe, goed uitgeruste wijkkantoren in Rotselaar en Begijnendijk.

Nu hebben we in onze politiezone al 1 wijkagent op 4.000 inwoners. Door de nieuwe samenwerking zouden we minstens 1 wijkagent per 3.000 inwoners kunnen voorzien. Er kan met de vrijgekomen middelen dan ook extra worden ingezet op verkeersveiligheid met een extra verkeersploeg op het terrein. Tegelijk biedt het ook de mogelijkheid om de verspreide expertise samen te brengen in één grote, centrale professionele rechercheploeg.

Een nieuwe en efficiënte politiezone met één centraal hoofdcommissariaat voor de administratieve diensten en vijf wijkkantoren met meer politie op het terrein is wat de streek hier nodig heeft. Voorafgaande aan een toekomstige fusie, kunnen we nu al inzetten op een hechtere samenwerking in een politieassociatie. Ik roep dan ook op dat alle gemeenteraden en politieraadsleden zich over dit dossier nu ernstig beraden”, aldus nog burgemeester Dirk Claes.

___
Burgemeester Dirk Claes is 10 jaar voorzitter geweest van de politiezone BRT en staat bekend om zijn expertise inzake veiligheid en politiewerking als voormalig lid van de Commissie Binnenlandse Zaken in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat.

Lees meer