Werken in Rotselaar


vrijdag, 29 januari, 2016
Werken in Rotselaar

Rotselaar maakt de planning bekend van een pak wegenwerken die de komende vijf jaar de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente nog verbeteren: met de heraanleg van de Haachtsesteenweg gaat de eerste spade dit voorjaar al de grond in. 

Dit voorjaar starten de werken voor de heraanleg van de steenweg tussen Werchter en Haacht. Het is de eerste spade die in de grond gaat in een lange reeks van belangrijke openbare werken.

Samen met het Agentschap Wegen & Verkeer (Vlaamse overheid) is er een planning opgemaakt voor de gewestwegen. Voor het centrum van Rotselaar neemt de gemeente Rotselaar zelf initiatief door de verkeersveilige heraanleg van enkele gemeentewegen en ze pleit voor een snelheids- verlaging.


Werken Haachtsesteenweg van start

Langsheen de Haachtsesteenweg, tussen Werchter brug en Haacht, worden vrijliggende fiets- paden aangelegd, die de verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers aanzienlijk verhogen. Daarnaast worden er ook een aantal nutsleidingen vernieuwd en verplaatst. De werken starten in het voorjaar. Rekening houdend met de zomerfestivals zullen de werken gefaseerd verlopen. Het is de bedoeling dat plaatselijk doorgaand verkeer steeds mogelijk blijft via versmalde rijstroken. Fietsverkeer wordt omgeleid langs de Hanewijk en Scharent om de veiligheid te garanderen.


Nieuwebaan wordt vernieuwd met fietspaden
In de andere richting, langs de Nieuwebaan (de ring rond Werchter) wordt een dubbel- richtingsfietspad aangelegd en wordt het wegdek vernieuwd, net zoals de rioolkolken. Er wordt ook gescheiden riolering aangelegd van aan het kruispunt met de Demerbroekstraat tot het kruispunt met Hoekje.

De werken zullen van start gaan vanaf 2018, nadat de werken aan de Haachtsesteenweg uitgevoerd zijn. Eens de werken aan de Nieuwebaan klaar zijn, wordt de weg overgedragen van AWV naar de gemeente en zal het dus een gemeenteweg worden. De gemeente Rotselaar zal dan instaan voor het verdere onderhoud.


Aanpak site rotonde voor vlotter verkeer
Er zijn enkele belangrijke andere werken die de heraanleg van de Aarschotsesteenweg vooraf gaan. Het doel van deze voorafgaande werken is om de verkeersdrukte op de Aarschotsesteen- weg al te verlichten voor deze steenweg zelf heraangelegd wordt.

Een eerste stap die AWV hierbij zal zetten, vanaf 2018, is de vernieuwing van de Steenweg op Holsbeek en de Korte Holsbeeksesteenweg, met vrijliggende fietspaden en een nieuw wegdek. Ook de inrit van het bedrijventerrein Wingepark komt aan bod en de rotonde wordt aangepakt, met een extra afslag vanuit Holsbeek richting Wezemaal.


Spitstroken op E314 tot Aarschot
Deze ingrepen moet de doorstroming verbeteren, het conflict tussen bestuurders en fietsers vermijden en files verminderen. Om voldoende ruimte te creëren, zullen vanaf 2017 de eerste grondinnames gebeuren door de Vlaamse overheid. Deze werken moeten eerst plaatsvinden en kunnen niet gelijktijdig met de heraanleg van de Aarschotsesteenweg gebeuren, omdat een wegomlegging via de E314 anders niet mogelijk zou zijn. Nadat deze werken klaar zijn, worden in 2019 ook de spitsstroken van de E314 verder doorgetrokken (vanaf Leuven tot de afrit Rotselaar/Holsbeek, mogelijk nog verder richting Aarschot).


Heraanleg doortocht Wezemaal
Wanneer de Aarschotsesteenweg zelf wordt heraangelegd, gebeurt dat in de eerste plaats van aan de huidige rotonde tot aan de bebouwde kom in Wezemaal. Daarna het stuk ter hoogte van de kern van Wezemaal en tot slot de zone achter de bebouwde kom richting Aarschot. De passage langs de dorpskern is een zone waar voldoende overleg nodig is met alle betrokkenen. Omdat er momenteel onvoldoende ruimte is om ook de zwakke weggebruikers een veilige doorgang te bieden, moeten er innames gebeuren.

Bovendien moet het nieuwe tracé ook de goedkeuring krijgen van Onroerend Erfgoed, omdat de kern van Wezemaal een beschermd dorpszicht is. De gemeente Rotselaar werkt onder- tussen aan een concreet toekomstbeeld dat het beschermde statuut van de kern moet rijmen met toekomstige ruimtelijke initiatieven. Toch zal er op heel korte termijn een tracé worden voorgesteld voor deze passage. De consultatieronde via klankbordgroepen, adviesraden en gemeenteraadscommissies wordt dan verdergezet, zoals dat de voorbije maanden en jaren reeds gebeurde.


Gemeentebestuur pakt centrum Rotselaar zelf aan

De gemeente neemt zelf het initiatief om de leefbaarheid in het centrum van Rotselaar te verbeteren, meer bepaald in de Kapelstraat, Groenstraat, Parkstraat en Pastorijstraat. Deze straten worden verkeersveiliger gemaakt door een zone 30 in te voeren en worden voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. In de Kapelstraat worden specifieke snelheidsremmende maatregelen genomen en de Groenstraat, Parkstraat en Pastorijstraat worden ingericht als woonerf. Deze werken zullen plaatsvinden tussen 2017 en 2018.


Doortocht Rotselaar: resultaten van leefbaarheidsstudie

De resultaten van de lopende verkeersleefbaarheidsstudie, die de impact op de mobiliteit en levenskwaliteit onderzoekt van een mogelijke rondweg ten westen van de dorpskern van Rotselaar, zullen in de loop van februari 2016 beschikbaar zijn. Deze resultaten bepalen mee of er een rondweg komt. De resultaten van de studie worden natuurlijk publiek gemaakt en verder besproken in het participatietraject met de klankbordgroepen, adviesraden en gemeente- raadscommissies. Het gemeentebestuur verbindt zicht ertoe om tegen 2018 de plannen voor de heraanleg van de N229 af te werken.


Zone 30 in Rotselaar-centrum

De heraanleg van de N229 (doortocht Rotselaar) zal pas ten vroegste starten in 2020. Nu de ruimtelijke planning voor het winkelcomplex U-place is goedgekeurd, kosten de mobiliteits- ingrepen Vlaanderen handen vol geld, geld dat niet kan besteed worden aan lokale projecten.

Rotselaar eist in ieder geval van Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts dat de noodzakelijke herstellingen aan fiets- en voetpaden en aan de rijweg van de N229 gebeuren, die in erbarmelijke omstandigheden verkeren. Het zou bovendien de verkeersleefbaarheid van het centrum van Rotselaar op korte termijn verbeteren als ook hier de snelheid wordt beperkt tot 30 km/uur.

Documenten