Zekerheid voor weekendverblijven Rotselaar


maandag, 2 maart, 2015
Ilse Michiels legt de eed af als nieuw gemeenteraadslid.

Beslissing geeft zekerheid aan eigenaars weekendverblijven in Rotselaar. De provincieraad van Vlaams-Brabant stelde de uitvoeringsplannen 'Weekendverblijven' op grondgebied van Rotselaar definitief vast.

Burgemeester Dirk Claes: "De gemeente heeft, samen met de provincie, een goed plan met een duidelijke visie uitgewerkt. Voor CD&V Rotselaar is het belangrijk dat we de eigenaars de nodige rechtszekerheid geven voor de toekomst".

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet in de omvorming van de clusters Vondelweg, Vossebergen, Leybos, Hinderenberg, Guldentop en Kwikstaartweg naar een gebied voor kleinschalig wonen en verblijven. Meer dan 120 gezinnen kunnen hierdoor in deze gebieden blijven wonen. Aansluitend bij Leybos en Vossebergen wordt daarnaast een uitbreiding voorzien voor telkens een 15-tal gezinnen.

De zone met weekendverblijven op de Wijngaardberg wordt omgevormd naar open ruimte. Bestaande vergunde constructies, het merendeel van de weekendverblijven, kunnen er echter behouden blijven. Dit biedt woongelegenheid tot 2029 en nadien kan het nog verder worden gebruikt als weekendverblijf.

Voor Rotselaar wordt nog een apart provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt voor een bijkomend woonproject van 15 woningen te Wezemaal. De resultaten van het openbaar onderzoek dat hiervoor plaatsvond, worden momenteel verwerkt door de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening.

Om een voldoende ruim aanbod van herhuisvesting voor alle permanente bewoners te verzekeren, worden in Rotselaar drie projectzones aangeduid. Deze gebieden kunnen worden ingezet voor het ontwikkelen van herhuisvestingsprojecten van 10 tot 15 kleinschalige woningen.

Het gebied ‘Bergzicht’ wordt bovendien omgezet naar gebied voor kleinschalig wonen. Bij de zoektocht naar een nieuwe locatie is gekeken naar een gebied in de nabijheid van de Wijngaardberg met aansluiting tot de huidige bebouwing van Wezemaal. Hier kunnen ook een 15-tal kleinschalige woningen komen.

Om zich in orde te stellen, moeten de gezinnen die binnen deze gebieden wonen voor hun weekendverblijf een vergunning voor de functiewijziging naar wonen aanvragen bij de gemeente nadat de plannen goedgekeurd zijn door de minister. De gemeente Rotselaar zal de aanvragers hierbij begeleiden.

De goedkeuring van de plannen is een eerste stap. Er zullen daarnaast nog veel meer acties nodig zijn om de nodige ontwikkeling op het terrein te realiseren. Voor Rotselaar is een draaiboek opgemaakt met de te ondernemen acties zoals:

- begeleiden van de bewoners met een eventuele herhuisvesting
- aanleg van nutsvoorzieningen in clusters die omgevormd worden naar wonen
- realisatie van nieuwe woonprojecten
 

Dirk Claes,
CD&V Rotselaar