De definitieve plannen voor de vernieuwing van de Aarschotsesteenweg zijn klaar. Nadat de plannen eerder dit jaar zijn goedgekeurd, heeft het studiebureau ze de laatste maanden verder uitgewerkt. De steenweg wordt na de herinrichting veiliger, met gescheiden fietspaden, een smaller wegbeeld aangepast aan een snelheidsregime van 50 km/u en waar nodig busbanen, zodat de bussen van De Lijn vlotter kunnen rijden. 

Onteigeningen noodzakelijk
Er komen 7 onteigeningen in Wezemaal-centrum. Dit geeft er de nodige ruimte voor brede voetpaden, veilige kruispunten en een afslagstrook richting Langestraat. Dit dossier zat jarenlang geblokkeerd. De Vlaamse dienst Ruimte & Erfgoed gaf prioriteit gaf aan het beschermd dorpsgezicht van Wezemaal-centrum en stond er geen onteigeningen toe. Na jarenlange onderhandelingen is er toch een compromis bereikt waar ook de Vlaamse dienst Ruimte & Erfgoed zich in kan vinden. 

Eerst Steenweg op Holsbeek
Voor de werken aan de Aarschotsesteenweg starten, zal eerst de Steenweg op Holsbeek volledig heringericht worden.  Het gaat meerbepaald over het stuk van aan de opritten van de E314 tot aan de rotonde die de kruising met de Aarschotsesteenweg vormt. De rotonde wordt ook volledig heraangelegd in het kader van dat project, met veilige fietspaden en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De werken aan de Steenweg op Holsbeek zullen starten in 2022. Momenteel lopen nog de laatste onteigeningsprocedures, maar de verwachting is dat die tijdig beëindigd zullen worden om in 2022 te starten. Ondertussen wordt ook volop doorgewerkt aan de onteigeningsprocedures van de Aarschotsesteenweg, zodat die werken kunnen starten kort na de herinrichting van de Steenweg op Holsbeek.

Projectzone tussen rotonde met Steenweg op Holsbeek (N229) en grens met Aarschot
De Aarschotsesteenweg wordt heringericht over een afstand van vier kilometer. Het gaat meerbepaald over het stuk tussen de rotonde met de Steenweg op Holsbeek (N229) en de gemeentegrens met Aarschot. Het project zal in twee grote fases worden uitgevoerd. Eerst zal het westelijk gedeelte van de Aarschotsesteenweg worden aangepakt, van aan de rotonde met de N229, tot aan de grens van de bebouwde kom voorbij het centrum van Wezemaal. Voor het verdere oostelijk gedeelte van de herinrichting, tot aan de gemeentegrens met Aarschot, wordt eerst het rioleringsontwerp verder uitgewerkt. Volgens de huidige planning kunnen de werken vanaf 2024 plaatsvinden.

Veilige fiets- en voetpaden, aangepaste schoolomgevingen en overzichtelijk wegbeeld
De rode draad doorheen de ontwerpplannen is de verbetering van de fietsinfrastructuur. Waar nu nog smalle fietspaden langs de rijweg liggen, komen op termijn veilige (meestal gescheiden, soms aanliggende, verhoogde) fietspaden. De indeling van de rijweg wordt zodanig aangepast, dat automobilisten intuïtief aanvoelen dat ze zich in een bebouwde kom of een schoolomgeving bevinden - zodat ze hun rijgedrag navenant aanpassen. “Concreet betekent dat een smallere rijweg voor het autoverkeer en asverschuivingen of ‘poorteffecten’ aan weerskanten van de bebouwde kom”, aldus schepen van Mobiliteit Carine Goris.

 “Het aanzicht van de Aarschotsesteenweg zal na de herinrichting volledig veranderen. De weg krijgt een andere indeling, met meer ruimte voor fietsers en voetgangers en een verkeersveilige inrichting: beter afgewerkt en met meer groen langs de weg”, zegt burgemeester Jelle Wouters. Naast die cruciale investeringen in verkeersveiligheid en levenskwaliteit, wordt ook de riolering op deze belangrijke verkeersas tussen Leuven en Aarschot vernieuwd.

Meer info: www.wegenenverkeer.be/aarschotsesteenweg-wezemaal