Rotselaar tekende zopas het nieuwe Klimaatengagement en neemt daarmee concrete initiatieven om de vervuilende CO2-uitstoot te verminderen.

Meer dan ooit vertellen afwisselende en steeds fellere periodes van hitte, droogte en overstromingen ons dat het klimaat verandert. De laatste jaren neemt de temperatuur op aarde toe. De afgelopen vier jaar waren de warmste ooit.

Daar willen we in Rotselaar iets aan doen. Want we zijn ervan overtuigd dat je ook lokaal heel wat hefbomen in handen hebt om het verschil te maken. Daarom ondertekende Rotselaar op 18 oktober het Klimaatengagement om:

1. Minder CO2 uit te stoten. Door energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en door te kiezen voor efficiënte, schone technieken.
2. De effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, te verminderen.
3. Zoveel mogelijk partners te betrekken bij de opmaak en de uitvoering van ons lokaal klimaatbeleid.
4. Zelf als lokaal bestuur Rotselaar het goed voorbeeld te geven.

Rotselaar zet daarbij de komende jaren voluit in op:

Ruimtelijke ordening
We trekken volop de kaart van kernversterking, met ruimte voor hernieuwbare energie en met aandacht voor het duurzaam versterken van de open en groene ruimte. Wonen, werken en winkelen gebeurt hoofdzakelijk door het versterken van de dorpskernen en het behoud van de groene rand rondom de dorpscentra.

Gebouwen
We verminderen het energiegebruik in onze eigen gebouwen en moedigen onze inwoners aan om duurzaam te (ver)bouwen en energie te besparen. Daarnaast versnellen we de renovatie van woningen in onze gemeente.

Mobiliteit
Een ambitieus fiets- en tragewegenbeleid en de verdere uitbouw van het openbaar vervoer moet onze inwoners verleiden om de wagen meer aan de kant te laten staan. Voor wie toch de wagen neemt, zijn elektrische voertuigen, voertuigen op waterstof en gedeelde mobiliteit aantrekkelijke alternatieven.

Klimaataanpassing
Met meer groen, meer ruimte voor water en ontharden waar het kan, willen we de te verwachten effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, tegengaan en tegelijkertijd ook de biodiversiteit in Rotselaar versterken.

Hernieuwbare energie
We zetten in op natuurlijke en onuitputtelijke energiebronnen als zon en wind en op groene (rest)warmte.


Met de officiële ondertekening van het Klimaatengagement zal het gemeentebestuur de komende jaren, in samenwerking met verschillende lokale partners, tal van concrete initiatieven en projecten realiseren om de doelstellingen van het plan te halen.